Admissió FP : Llistes provisionals

Podeu consultar les llistes d’admissió a CF del nostre centre

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA, excepte als Cursos d’especialització d’FP
  • La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
  • En el cas dels cicles de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les vies d’accés.
  • També es consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a)
Grau Bàsic
Grau Mitjà
Grau Superior
Curs Especialització

Podeu presentar reclamacions des de dia 8 a dia 10 de juliol.

Els sol·licitants que hagin de presentar una reclamació contra les llistes provisionals, ho han de fer preferentment telemàticament, identificant-se amb usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib. Els altres ho hauran de fer directament al centre de 1a opció.

Els usuaris que havien fet el tràmit telemàtic de sol·licitud d’admissió ANÒNIMAMENT, també poden fer telemàticament la reclamació si actualment ja tenen usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib.

Els enllaços de les reclamacions figuraran a la pag. web <<fp.caib.es>>. Aquest tràmit de reclamacions estarà obert fins dia 10 de juliol.

LLISTES DEFINITIVES DIA 17 DE JULIOL