Proves d’accés a CF Grau Superior

En el nostre centre es faran les proves d’accés a CFGS de l’opció Ciències i Tecnologia

La prova d’accés s’ha de fer els dies 11 i 12 de maig de 2022

a) Dia 11 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

b) Dia 12 de maig:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Matrícula:

del 3 al 17 de març, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

Documentació per a la matrícula:

1. Sol·licitud (Solicitud)
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable (declaración responsable)
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, ( https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx )s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol•licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40.

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 7 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 11 i 12 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 19 de maig

Més informació:

Web DGFPiEAS

 Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’1 de febrer de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu