2n d’ESO

  2n d’ESO A 2n d’ESO B 2n d’ESO C
Tutoria      
       

Matèries PRIMER cicle ESO

2n

 

 

 

Troncals generals

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

Primera llengua estrangera: Francès

3

Matemàtiques

4

Geografia i història

3

Biologia i geologia

 

Física i química

3

Específiques generals

Educació física

2

Religió / Valors ètics

1

Específica d’opció 1

Tecnologia I

3

 

Específica d’opció 2

Educació plàstica, visual i audiovisual II

Música II

Segona llengua estrangera: Francès

 

2

Lliure disposició [Projecte SP4U]

2

Tutoria

1

TOTAL

30