1r d’ESO

  1r d’ESO A 1r d’ESO B 1r d’ESO C
Tutoria      
       

Matèries PRIMER ESO

1r

 

 

 

Generals

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

3

Matemàtiques

4

Geografia i història

3

Biologia i geologia

3

Música

3

Educació física

2

Religió / Atenció educativa

1

Optativa (es tria 1)

Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I
Igualtat de gènere
Recursos digitals I
Segona llengua estrangera: Francès
Taller de consum responsable

2

Pla lector (hores lliure disposició)

2

Tutoria

1

TOTAL

30