1r d’ESO

  1r d’ESO A 1r d’ESO B 1r d’ESO C
Tutoria      
       

Matèries PRIMER cicle ESO

1r

 

 

 

Troncals generals

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

Primera llengua estrangera: Francès

3

Matemàtiques

3

Geografia i història

3

Biologia i geologia

3

Física i química

 

Específiques generals

Educació física

2

Religió / Valors ètics

1

Específica d’opció 1

Educació plàstica, visual i audiovisual I

3

Específica d’opció 2

Música I

3

Lliure disposició [Projecte SP4U]

2

Tutoria

1

TOTAL

30